DEV-YAPI-İŞ ÜYELERİNE ;

İçinde bizimde olduğumuz Türkiye’de kurulu bulunan, 140 işçi sendikasından 91’i, toplu iş sözleşmesi yapabilmek için gerekli olan yüzde 1’lik işkolu barajını geçememektedir. Ancak yürürlükteki Yasanın aradığı bu şart, Türkiye’nin onayladığı ILO sözleşmeleri ile çelişiyor. İşçilerin Serbestçe Sendika kurabilmeleri ve Sendika seçebilmelerinin engellenemeyeceği teminat altına alınıyor. İLO sözleşmeleri yasanın ilgili hükümlerini ve baraj engelini ortadan kaldırıyor, yok hükmüne indiriyor.

Bu nedenle, bizim de üyesi olduğumuz DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası, Gıda İş Sendikası, yüzde 1’lik işkolu barajını geçememesine rağmen ILO sözleşmelerini dayanak gösterip ilk toplu iş sözleşmesini yaptı ve böylece mevzuattaki işkolu barajı da devre dışı kaldı. Anayasanın 90. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ILO sözleşmelerine dayanarak imzalanan bu ilk toplu iş sözleşmesi, 6356 Sayılı Yasa’nın ILO sözleşmelerine aykırı olduğunu ve geçersiz sayılması gerektiğini göstermesi bakımından Türkiye toplu sözleşme sisteminde devrim niteliğinde bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bu olayı müteakiben, TÜM BEL SEN sendikası ile İZMİR büyükşehir belediyesi sözleşme imzalamıştır. İzmir Büyük Şehir Belediyesiyle, SOSYAL İŞ sendikası Toplu İş Sözleşme görüşmelerine devam ediyor. Kamu ve özel sektörde, birçok işletmede ve İş yerinde, Toplu İş Sözleşmesi imzaladığı, birçok belediye, üniversite ve değişik işyerleri vardır.

Aslında, yasalarımızda öngörülen iş kolu barajı da, yok hükmündedir. Anayasa’nın 90. Maddesi’nin son cümlesi açıktır : ‘Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

Anayasa, devletlerin normlar hiyerarşisinde en üst sırada olup, mutlak olarak diğer hiçbir alt düzenleme Anayasa’ya aykırı olamaz. Ve Anayasamız, Uluslar arası Antlaşmaları, Kanunların üstünde kabul etmiştir. Türkiye, kendi rızasıyla iş kolu barajını kaldıran ‘ILO’ sözleşmesini resmen imzalamakla işkolu barajını ortadan kaldırmıştır.

Bu durumda yetkili Sendika; İş yerinde, İşletmede, işçilerin tercih ettiği,
üye olarak çoğunluk yaptığı, Sendika olacağı açıktır. İşçilerin güvenini kazanamayan, üyeliklerini koruyamayan eski sendikanın, bizim ‘’TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPAMAYACAĞIMIZ’’ yalanı, onu makbul hale getirmeyecektir. Üyesi İşçilerin beklentilerini karşılayamayanların, bizler için söyledikleri ve söyleyecekleri sözlerin de, bir değeri de yoktur.

Bu nedenledir ki sendikamız, örgütlenmelerinde, işkolu barajını dikkate almayacak ve yokmuş gibi örgütleneceği hususunu bilgilerinize sunarız.

BU YAZIYI ARKADAŞLARINIZLA PAYLAŞIN: